top of page

Jaarverslag 2020

Voorwoord  

 

Een jaar van Bruggen Bouwen 

Het jaar 2020 is een jaar om nooit meer te vergeten! De héle wereld heeft de Coronapandemie (SARS-CoV-2/Covid-19) op haar geheel eigen wijze beleefd, waarbij angsten, onzekerheden, verlies en verdriet een zeer grote rol hebben gespeeld. Praktisch álle sectoren in de samenleving werden hard getroffen en velen zagen hun toekomstbeeld vervagen. 

 

De internationale reisbeperkingen, meerdere keren dit jaar een lock-down en de avondklok in Suriname, hebben het daardoor onmogelijk gemaakt onze projecten in Suriname lijfelijk te ondersteunen. Een zeer onvoorspelbare tijd! Projecten die gepland stonden voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 hebben, desondanks en mede dankzij de hulp en ondersteuning van de Kiwanis Paramaribo Central, later in het jaar doorgang kunnen vinden.  

De uitdaging bleef om met de nieuwe realiteit om te gaan en er zijn ons verschillende kansen geboden om creativiteit en doorzetting te tonen en nieuwe ideeën vorm en inhoud te geven. De pandemie legde niet alleen de gehele wereld enigszins stil, maar dwong eenieder om over te gaan tot creatieve oplossingen en anders te gaan denken over o.a. gezondheid, welzijn, economie en veiligheid.   

Ons bestuur heeft in 2020 diverse organisaties benaderd om in de toekomst samenwerkingsverbanden aan te gaan met foundations die onze visie delen om te werken aan een duurzame oplossing voor medische en economische problemen. 

Het thema duurzaamheid zal ook bij het “Nieuwe Normaal” hoger op onze agenda geplaatst worden om zo bewustwording voor het milieu en de natuur te blijven stimuleren. De uitdaging is daarbij het vinden van het evenwicht tussen economie, individueel welzijn en natuur. 

Voor het komend jaar hebben we, ondanks de Corona-beperkingen een aantal mooie en grote, nog uit te voeren, activiteiten gepland. Meer hierover in onze doelstellingen voor 2021. 

Ik heb alle vertrouwen in de toekomst en alleen sámen zullen we erdoor heen komen. 

Op naar een gezond, veilig en succesvol 2021! 

 

Organisatiestructuur 

De stichting bestaat uit een bestuur met Sharda Ramautar, Ram Soekhoe, Krishna Gopal en Haidy Tjoe-A-On..

Frequentie vergaderingen: er is in 2020 3x vergaderd. Volgens de agenda stonden er meer vergaderingen gepland, maar de Covid-situatie maakte dit niet mogelijk. 

Er zijn geen bestuurscommissies. Komen er meer bestuursleden in de toekomst, dan zullen we eventueel commissies kunnen gaan benoemen.  

Samenwerkingsverbanden: 

Als samenwerkingsverband met de thema’s gezondheidszorg en onderwijs kunnen de volgende overleggen genoemd worden. 

 • Regelmatige overleg met de directies van de ziekenhuizen in Suriname (en bestuur) van de stichting De BruggenBouwers. 

 • Het regelmatige overleg met de voorzitter (en bestuur) van de Kiwanis Central Paramaribo. Kiwanis is een internationale serviceclub met als hoofdkantoor Indianapolis, Indiana, Verenigde Staten. Hun motto is: Serving the children of the world.  

Met betrekking tot de gezondheidszorg in Suriname is stichting De BruggenBouwers gevraagd om te participeren in de groep Suriname Health Talks (SHT). Om zo kennis en kracht te bundelen tussen disciplines, generaties en professionals/studenten met hart voor de Surinaamse gezondheidszorg. De groep is tot stand gekomen als initiatief van de Surinaams-Nederlandse Diaspora Associatie (SuNeDa).  

Een van de acties van onze stichting is geweest de actie om beschermingsmateriaal (PPE) in te zamelen in Nederland t.b.v. Surinaamse ziekenhuizen.  

 

 

 

 

De Kiwanis in Suriname richten zich behalve op de kansarme kinderen, ook op de noden van seniore burgers (bv. Dag van het Kind, Kerstviering, etc). In ons regelmatige overleggenworden deze doelgroepen per project in het zonnetje gezet. Omdat de Kiwanis in Suriname gevestigd zijn, kunnen ze de wensen en behoeften van de mensen aldaar beter inschatten en inspelen op recente ontwikkelingen in de maatschappij. 

De donaties geschonken aan onze stichting, worden op onze kosten verscheept naar Suriname en in overleg met de Kiwanis ingedeeld in projecten, die het meest urgent zijn en daarna worden de giften gedistribueerd door hen. De geschonken spullen worden vaak geïntegreerd in hun programma van projecten, waarbij educatie en zelfredzaamheid een grote rol spelen.  

Projecten 2020 

De algemene doelstellingen van onze stichting, zoals Educatie, Veiligheid en Gezondheid zijn gerealiseerd in de onderstaande projecten: 

Projecten op het gebied van onderwijs, waarbij het leerplan “Veilig Leren Lezen” gedoneerd door OSBS De Kameleon Rotterdam-zuid, Nederland en aangeboden door de voorzitter van de Kiwanis, mevrouw L. Schenkers-Gokoel aan de basisschool “De Vrije School” te Paramaribo.

Schermafbeelding 2021-04-15 om 20.07.20.
Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.54.01.

Projecten op het gebied van de gezondheidszorg, zoals het schenken van Protective Personal Equipment (PPE) aan het zorgpersoneel van het St. Vincentius Ziekenhuis te Paramaribo. 

De pandemie maakt het nóg noodzakelijker om de ziekenhuizen in Suriname te ondersteunen en in dat kader is de stichting in Nederland een actie gestart om beschermingsmateriaal voor het zorgpersoneel in de Surinaamse ziekenhuizen in te zamelen. Met de eerste donaties zijn we in staat geweest voorlopig 1 ziekenhuis te voorzien hiervan. Namens het bestuur van het St. Vincentius Ziekenhuis Paramaribo hartelijk dank aan álle donateurs.  

 

Projecten op het gebied van de ondersteuning van armoedebestrijding.  

Het tehuis Riyos in het district Para is op Internationale Kinderdag 5 december 2020 bezocht door de Kiwanis Paramaribo Central en er werden leesboeken, babyspullen, knuffels en schoolspullen uitgedeeld gedoneerd door onze stichting, Quality For Life Foundation en OBS "Over de Slinge", Rotterdam.

Het geheel werd (op kosten van de Kiwanis) afgesloten met heerlijk eten!  

Om meer bewustwording te creëren betreffende het Covid-19 virus bij kinderen en ouders heeft Indra Hu-Ramdas, jeugd- en kinderboekenschrijfster een boek uitgebracht in Suriname. De titel van het boek is ‘Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over Coronavirus en Covid-19”. 

In samenwerking met de Stichting De BruggenBouwers en de Kiwanis Central Paramaribo werd dit boek door haar gepresenteerd ten huize Riyos. Een stichting die opkomt voor kansarme kinderen en o.a. crisisopvang. 


Het boek biedt in eenvoudige taal informatie over het Covid-19 virus. De jeugd hoorde regelmatig moeilijke woorden zoals: virus, verspreiding, besmetting, COVID-19, socialdistancing, immuunsysteem, quarantaine, coronapositief, isolatie, lockdown, etc.  

Hu-Ramdas schrijft voor kinderen, omdat zij van mening is dat als kinderen inzien dat lezen met plezier kan, zij vervolgens ook met plezier leren en naar school gaan. Dit stimuleert vaak de keuze om verder te gaan studeren en zo een goede basis hebben voor de toekomst. 

 

 

 

Tevens kregen de kinderen de donaties van speelgoed, cadeautjes, knuffels, boeken en lekker eten tijdens een gezellig samenzijn aangeboden. 

Een mooi voorbeeld van samenwerkende partijen waar educatie, veiligheid en gezondheidszorg bij elkaar komen. 

Schermafbeelding 2021-04-15 om 20.09.03.
Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.45.34.
Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.46.18.
Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.47.54.

Ook de kinderen van het Crisishuis MijnZorg te Paramaribo zijn in het zonnetje gezet. In dit tehuis worden kinderen opgevangen, die geïnfecteerd zijn met HIV. Bij deze kinderen, is het niet te voorspellen hoe lang zij nog te leven hebben, en dan is de kwaliteit van leven belangrijker dan de lengte van leven. HIV/Aids is in Suriname een gevoelig onderwerp en geïnfecteerde kinderen worden vaak niet of nauwelijks geaccepteerd in de samenleving. Door hen extra aandacht te geven en te verwennen met cadeautjes, schoolspullen, leesboeken en speelgoed hebben we zo een bijdrage kunnen leveren aan een menswaardigbestaan.  

Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.48.35.

Financieel verslag 

De inkomsten in 2020 van de stichting bestonden uit contributie van de leden en donaties, welke dit jaar in het teken van Covid-19 stond. Voor het volledige overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2020.  

(zie link) 

 • Doelstellingen 2021 

   

  • Fietsproject: door gebruikte fietsen te verzamelen in Nederland, proberen we meer Surinamers te laten fietsen. Goed voor milieu, gezondheid, werkgelegenheid etc. 

   

  • De Surinaamse scholen hebben deels Nederlands onderwijs. Onze stichting verzamelt schoolboeken voor kinderen van de lagere school (zie voorbeeld de Vrije School te Paramaribo) en voor het middelbaar- en hoger onderwijs. Deze boeken zullen door verschillende samenwerkingspartners in Suriname op de Surinaamse scholen worden gedistribueerd. 

   

  • Medische apparatuur en verpleeghulpmiddelen, waaronder rollators, rolstoelen, tilliften, verpleegartikelen etc. 

  • Schenkingen aan ziekenhuizen, kindertehuizen en bejaarden/verzorgingshuizen.

bottom of page