top of page

Jaarverslag 2019 Stichting De BruggenBouwers

Stichting de BruggenBouwers heeft een bewogen jaar achter de rug. Door de recente economische – en politieke ontwikkelingen in Suriname, hebben er drastische veranderingen plaatsgevonden voor de gehele bevolking in Suriname. Door wanbeleid van de overheid is Suriname de afgrond in gestort. De armoede is nog verder toegenomen en de situatie op het gebied van onderwijs en medische zorg is op een dieptepunt geraakt. Daarom is hulp aan de sociaal zwakkeren nóg noodzakelijker geworden en het is onze stichting gelukt om het afgelopen jaar wederom hulp te bieden in de vorm van giften voor wees- en verpleeghuizen. 

Middels informatie uit de media en Surinaamse contacten is gebleken, dat er nog steeds en nog meer dan voorheen, een enorm gebrek is aan basisproducten in de samenleving. De stichting tracht om volgens de doelstellingen van de stichting, vraaggericht te blijven zoeken naar projecten ten behoeve van de sociaal zwakkeren in Suriname.

Ook binnen de stichting heeft er bestuurswisseling plaatsgevonden. Shirin Koole-Jamaludin is voorgedragen als voorzitter en Sharda Ramautar als vice-voorzitter/secretaris.

Onderstaand een aantal voorbeelden van projecten die hebben bijgedragen om de nood in Suriname, m.n. in de weeshuizen en de gezondheidszorg te verzachten. Zie bijgaande foto’s op de website.

In samenwerking met de Kiwanis Paramaribo zijn er meerdere donaties gedaan aan het Kindertehuis The Risen Glory, te Wanica o.l.v. mevrouw Judy Moeljadie. Het tehuis heeft 16 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 22 jaar. Het betreft o.a. kinderen met een lichamelijke handicap en in de steek gelaten en/of misbruikte kinderen. Het tehuis heeft geen elektriciteit en beschikt over een lichtmotor.

De stichting De BruggenBouwers is verheugd kleding en cadeautjes te doneren voor deze kansarme kinderen en hoopt hiermee een steentje bijgedragen te hebben aan het geluk van de kinderen (zie foto’s onder “projecten”).

Ook zijn wij de familie Gokoel zeer erkentelijk voor de donaties gedaan aan deze kansarme kinderen met de ondersteuning van voeding (rijst, olie, suiker, stroop, ketchup, bruine bonen) en andere noodzakelijke producten (zeep, toiletpapier), boeken en speelgoed.

Als tweede project is er kleding geschonken aan het weeshuis van de Huberstichting in Suriname, i.s.m. de Huberstichting Nederland (zie foto’s onder “projecten”). 

De Huberstichting zet zich in voor kinderen met een (meervoudige) beperking en voert voogdijschap uit voor kinderen, waarvan de ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn.

Als derde project is er ter ondersteuning aan de gezondheid van nierdialysepatiënten een donatie gedaan van 80 Renilon dialysedrankjes. In samenwerking met De Kiwanis Paramaribo zijn deze drankjes overhandigd aan de heren Biekram en Ristie, die regelmatig moeten dialyseren en deze drankjes heel hard nodig hebben voor hun gezondheid. (Zie foto’s onder “projecten”).

bottom of page